مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت تحریریّه:

1ـ دکتر سیّد محمّد باقر حجّتی، استاد دانشگاه تهران

2ـ دکتر نهله غروی نایینی، استاد دانشگاه تربیت مدرّس

3ـ دکتر سیّد رضا مؤدّب، استاد دانشگاه قم

4ـ دکتر عبّاس همامی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی

5ـ دکتر عبد الکریم بی آزار، دانشیار دانشگاه الزهراء

6ـ دکتر محسن قاسم پور، دانشیار دانشگاه کاشان

7ـ دکتر جعفر نکونام، دانشیار دانشگاه قم
** ویراستار ادبی: دکتر علیرضا صالحی

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث:
http://pnmag.info/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب