مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت تحریریّه:

1ـ دکتر سیّد محمّد باقر حجّتی، استاد دانشگاه تهران

2ـ دکتر نهله غروی نایینی، استاد دانشگاه تربیت مدرّس

3ـ دکتر سیّد بابک فرزانه، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4ـ دکتر سیّد رضا مؤدّب، استاد دانشگاه قم

5ـ دکتر عبّاس همامی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

6ـ دکتر عبد الکریم بی آزار، دانشیار دانشگاه الزهراء

7ـ دکتر محسن قاسم پور، دانشیار دانشگاه کاشان

8ـ دکتر جعفر نکونام، دانشیار دانشگاه قم

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث:
http://pnmag.info/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب